Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012

ΑΝΤΙΕΙΚΟΝΟΚΛΑΣΤΙΚΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ


ΘΕΩΡΙΑ ΕΝ ΑΓΙΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Ένα ορθόδοξον εικόνισμα του Κυρίου Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, θαυμαστώς περικλείει μεταγεγραμμένην εις ύλην την υποστατικήν ανθρωπίνην φυσικήν μορφήν του Κυρίου Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού. Δια τον λόγον αυτόν μία ορθόδοξος τεχνητή εικόνα του Κυρίου Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, ταυτίζεται με τον ίδιον τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, όχι κατά φύσιν, ούτε καθ'υπόστασιν αλλά κατά αυτήν τούτην την διακριτικήν ιδιαιτέραν θεόκτιστον  μορφήν της υποστάσεως του Κυρίου Ιησού   Χριστού, του Υιού του Θεού. Ναί λοιπόν. Ένα ορθόδοξον εικόνισμα του Κυρίου Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού περικλείει εντός του την υποστατικήν  ανθρωπίνην φυσικήν μορφήν του Κυρίου Ιησού  Χριστού, του Υιού του Θεού την οποίαν εκείνος ταυτοχρόνως ανέλαβε εις την άκτιστον υπόστασίν του μαζή με την ενυπόστατον έμμορφον ανθρωπίνην φύσιν την οποίαν ενυποστασιαστικώς προσέλαβε κατά το μυστήριον της Σαρκώσεώς του. Ας δούμε λοιπόν τί μεγάλη άκτιστος ευλογία απορρέει από το γεγονός τούτο  ενός ορθοδόξου εικονίσματος του Κυρίου Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού. Συμβαίνει το εξής θαυμαστό αληθές. Η υποστατική ανθρωπίνη φυσική μορφή του Κυρίου Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού,  χωρίς να ταυτίζεται ούτε με την άκτιστον υπόστασίν του, ούτε με την άκτιστον θεότητά του, ούτε με την κτιστήν ανθρωπότητά του, είναι και πρόσωπον, ως θεοϋπόστατος, και Θεός και άνθρωπος. Και το ότι είναι πρόσωπον το μαρτυρεί το όνομα Ιησούς που υπάρχει εις ένα εικόνισμα του Κυρίου Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού. Το ότι είναι Θεός το μαρτυρεί το όνομα ο Ών που υπάρχει γεγραμμένον επάνω από την μορφήν του Κυρίου Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού. Και το ότι είναι, όντας Θεός βεβαίως, και άνθρωπος το μαρτυρεί το όνομα Χριστός. Και είναι μεν πρόσωπον η σωματική εικόνα του Κυρίου Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού διότι είναι αρρήκτως και μονίμως και μυστηριωδώς ενωμένη με την άκτιστον υπόστασίν του, χωρίς να ταυτίζεται με αυτήν, και διότι ανήκει εις αυτήν. Ας το συλλογισθούμε. Η υποστατική ανθρωπίνη φυσική μορφή του Κυρίου Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, δεν μετέχει απλώς και μόνον εις την ζωοποιόν άκτιστον ενέργειάν του, όπως η σκιά του Αποστόλου, αλλά αρρήτως βαθυτέρως όλη μετέχει εις όλην την αΐδιον άκτιστον υπόστασίν του. Φοβερόν μυστήριον και ευλογία φοβερά!Θεός δε αληθώς είναι ο σωματικός χαρακτήρας του Κυρίου Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού επειδή αυτός ο άκτιστος Υιός του Θεού και Θεός είναι και βρίσκεται ουσιωδώς και αδιασπάστως και μυστηριωδώς ενωμένος με εκείνον τον παγκαλλέστατον λατρευτόν σωματικόν χαρακτήρα του Κυρίου Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού. Τέλος, η υποστατική μορφή του Κυρίου Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, χωρίς να ταυτίζεται με την ανθρωπίνην φύσιν του Κυρίου Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, είναι και άνθρωπος αληθινός, ακριβώς διότι έχεται  υπό  αυτής  της    ανθρωπίνης  φύσεως του Κυρίου Ιησού  Χριστού, του  Υιού  του  Θεού, και ακριβώς διότι υπάρχει ανθρώπινον αλλά και υποστατικόν συμβεβηκός και προσόν, περί την μη αυθυπόστατον, ανθρωπίνην φύσιν του Κυρίου Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού. Διότι η μορφή του Χριστού είναι ο Χριστός και δεν είναι δυνατόν ποτέ να χωρισθεί από αυτόν εκείνη, και διότι ο Χριστός είναι η μορφή του Χριστού και δεν είναι δυνατόν ποτέ να χωρισθεί από αυτήν εκείνος. Και ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Αυτός, αϊδίως ών ο Υιός του Θεού, και ο Αυτός, χρονικώς γενόμενος ο Υιός του Ανθρώπου, είναι κύριος και των ορθοδόξων εικονισμάτων του. Έτσι λοιπόν ας συλλογισθούμε τί μεγάλον προνόμιον έχουμε όταν ευκαιρούμε να προσευχόμαστε ενώπιον της αγίας εικόνος του Κυρίου Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, και να ομιλούμε προς αυτήν βοώντες προς τον ίδιον τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, εις τον οποίον πρέπει η δόξα και η τιμή και η προσκύνησις και η λατρεία μαζή με τον Πατέρα και το Άγιον Πνεύμα τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012

O Μαρμαρωμένος Βασιλιάς είναι ο Άγιος Ιωάννης Δούκας Βατάτζης ο Ελεήμων, ο Αυτοκράτορας δηλαδή Νικαίας, ο οποίος βρέθηκε παντελώς άφθαρτος στον τάφο του στην Μικρασία, τόσο ο ίδιος, όσο και τα βασιλικά του ενδύματα!

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2012

Μπλε


Πόσο Θεέ μου στ΄αλήθεια... μπλε ξοδεύεις για να μην σε βλέπουμε!

Ίσως γιατί τη Θέα Του προσώπου Σου, δεν θα την αντέχαμε...

Ίσως γιατί το Φως Σου θα'ταν τόσο εκτυφλωτικό...

Ίσως γιατί , για να μπορέσουμε κάποια μέρα να σε δούμε, χρειάζεται αγώνας και κόπος και μόχθος πολύς...

Οδυσσέας Ελύτης

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2012

Baba Yetu (Πατέρα Ιησού)


Ένα εκπληκτικό τραγούδι από τον Christofer Tin το οποίο είναι και το κύριο θέμα του παιχνιδιού Civilization IV για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, με αγγλικούς υπότιτλους. Η γλώσσα είναι τα Σουαχίλι.